Resursekredsløb

Bæredygtigt selvforsynende arbejdsfællesskab med masser af fællesfaciliteter

 

Andelsselskab = Landbrug + Forsyningsanlæg + Fællesfaciliteter + Beboerdeltagelse

Permakultur landbruget, forsyningsanlægget, fællesgården og delebilordningen organiseres som et andelsselskab.

Bæredygtig selvforsyning

– vha. eget landbrug og forsyningsanlæg.

Landbruget: Alsidig, økologisk og bæredygtig fødevareproduktion efter permakultur-principper

Grøntsager, frugt og kød. På marken og i det store drivhus dyrkes mange forskellige grøntsager. Frugter og bær dyrkes i plantager, snart i skovhaver og mellem boliggrupperne. Nødder samles fra skoven. Høns indgår i det naturlige kredsløb ved både at give og tage. Får og grise er også en mulighed, hvis de ligeledes kan udfylde flere funktioner.

Selvforsyning. Et par år efter indflytningen bliver beboerne i vid udstrækning selvforsynende med fødevarer. Der kommer også en overskudsproduktion, som byttes til andre fødevarer og/eller sælges med fortjeneste i gårdbutikken eller engros. Bytteriet øger graden af selvforsyning, mens salget tillader større rabatter til andelshaverne på andelsselskabets produkter og ydelser.

Samarbejde mellem professionelle landmænd og glade amatører. Landbruget drives af en økologisk landmand og af permakultur-kyndige folk, bosiddende i Karise Permatopia. De får hjælp af Karise Permatopias øvrige voksne og børn fra de husstande, som er andelshavere i Andelsselskabet. Det giver besparelser på fødevarer og skaber et meningsfuldt fællesskab og sammenhold på tværs af familier og generationer – for ikke at glemme frisk luft, motion og nære relationer til naturen og dyrene.

Permakultur og økologi. Landbruget er økologisk – i designet stræbes efter permakulturprincipper. Det er driftsmæssig sund fornuft, godt for naturen og giver fødevarer af højeste kvalitet. I designet af landbruget er vi meget inspireret af Mark Sheppard og designet af New Forest Farm som han har beskrevet i bogen Restoration Agriculture.

Angivelse af Permatopias permakultur design af grunden som giver et resursekredsløb

Allerede i gang. I 2017 dyrkede vi grøntsager på 1/2 ha af vores jord med et godt resultat. Vi høstede ca. 10 tons grønsager, hvoraf en del blev solgt i SuperBrugsen i Karise. 

I 2018 udvidede vi produktionen til 1,4 ha. Samtidig eksperimenterede vi med såkaldte permanente bede, som er en dyrkningsmetode uden brug af fossilt brændstof. Vi bruger stadig traktor og maskiner på størstedelen af markerne, da overgangen til et fossilfrit landbrug tager lang tid og kræver en masse eksperimenter.  Hele produktionen i 2018 er anvendt til selvforsyning af Permatopias beboere. 
 
I 2019 vil størstedelen af produktionen fortsat foregå efter almindelige økologiske principper, samtidig med at vi udfører flere forsøg hen imod mere permakulturelle og regenerative dyrkningsmetoder. Vores første polytunnel blev taget i brug i juni 2018 og har givet et godt udbytte og gode erfaringer. 
 
I 2019 rejser vi det andet drivhus / polytunnel  og får dermed ca. 400 m2 under plastic. Med en alsidig drivhusproduktion og en lang sæson øger det selvforsyningen i væsentlig grad. Den 1,6 ha store frugthave med en mangfoldighed af frugttræer og bærbuske vil i 2019 give et voksende udbytte til vores selvforsyning.
Billede af tunneldrivhus

Vil du prøve? Vi sælger et udvalg af vores produkter i vores online butik, men man skal selv afhente på gården. 

Forsyningsanlægget: Billig og stabil el og varme af vedvarende energi

Næsten 100% selvforsyning. Forsyningsanlægget står for el til elbilerne, fællesgården, landbruget og forsyningsanlæggets jordvarmepumpe bortset fra tidspunkter med spidsbelastning af el, hvor der også trækkes på elforsyningsnettet. (Lovgivningen muliggør ikke at boligene er koblet til el fra forsyningsanlægget.) Forsyningsanlægget forsyner boligerne, fællesgården og drivhuset med varme til gulvvarme og varmt vand. Forsyningsanlægget håndterer også affald, regn- og spildevand. Der er en ambitiøs sortering af alt uorganisk affald – kun meget lidt afhentes af Faxe Forsyning. Karise Vandværk leverer vand til boligerne, samt drikkevand til bruser og vandhane i fælleshusene. Det øvrige vandforbrug kommer fra regnvandsopsamling.

Egen vindmølle. Én mindre vindmølle (ca. 46 m høj), med en effekt på 225kW, forsyner Karise Permatopia med strøm.

Køb og salg af el. For at håndtere spidsbelastning og sikre backup kan der trækkes på elforsyningsnettet, og opkoblingen til nettet muliggør også salg af overskydende el.

På sigt også solceller og batteri. Forsyningsanlægget planlægges udbygget med socleller og batteri, når priserne er faldet tilstrækkeligt og elforbruget stiger pga. flere el-biler.

Jordvarme. Hele området opvarmes med jordvarme. Jordvarmenpumpen drives af vindmøllen og er koblet til en varmeakkumulator så varme gemmes til vindstille dage. Jordvarmepumpen kører på ammoniak er bygget i tæt samarbejde med NH3 Solutions. Vi arbejder på at få jordvarmepumnpen til at køle vores kølerum i samme cyklus.

Billede af Permatopias varmepumpe

Spildevandshåndtering. Der er installeret seperationstoileter og urinen anvendes som gødning efter 6 måneders lagring. Urin og kompost sikrer resursekredsløbet i Karise Permatopia. Gråt og sort spildevand hånteres af et pilerensningsanlæg. Den producerede pil anvendes til kompost.

Recirculation af næringstoffer. Områdets organiske affald indsamles og anvendes til produktion af kompost sammen med pil fra pilerensningsanlæget. Komposten anvendes til gødning i landbruget således at systemet ikke løber tør for næringstoffer og derfor ikke skal tilføres gødning udefra. Urin og kompost sikrer resursekredsløbet i Karise Permatopia i overenstemmelse med principer for permakultur.

100% forsyningssikkerhed. Permatopia er tilsluttet det offentlige elnet og offenlig vandforsyning således at der stadig vil være vand og strøm i tilfælde af mangel på regn eller vind.

Intelligent styring. Anlæggets forskellige elementer er integreret i et intelligent styringscentral, som sikrer forsyningssikkerhed og optimal økonomi.

Flow af energi og recirkulering af næringstoffer i Permatopia i overensstemmelse med permakultur principer

Som individ er jeg afhængig af samfundet – for at overleve og trives. Men den nuværende samfundsindretning er ikke bæredygtig. Så hvordan undgår jeg, at min overlevelse og trivsel ikke sker på bekostning af mine børn, børnebørn og naturen? Karise Permatopia er en prototype på en bæredygtig samfundsindretning – og en del af løsningen på mit dilemma. F. eks. sikrer spildevandssystemet og landbruget, at alle næringsstoffer til stadighed recirkuleres på grunden. I princippet er det eneste input til Karise Permatopia vedvarende energi fra solen og eneste output selvsamme energi i form af varme.

Kennet Harpsøe, ph.d.

DONG Energy Windpower A/S, udvikler af forsyningskonceptet og medlem af bestyrelsen.

90 boliger, en gård med mangfoldige fælles aktiviteter, delebiler og et andelsselskab, der skal producere det meste af beboernes mad og energi, er en nytænkende boform. Her skabes rammer for en livsstil, der har fokus på nærhed, fællesskab og bæredygtighed. Det er et billede på en boform – livsstilsforandringer som klimastrategi – der har fokus på egen og fremtidige generationers livskvalitet.

Ditlev Nissen

Underviser, facilitator, tidl. formand for LØS og kommende beboer, levendelokalsamfund.dk

Vil du bo i Karise Permatopia?

40% af boligerne er øremærket til børnefamilier, 30% til midaldrende, 20 % til unge uden børn og 10% til ældre. I alt bor ca. 140 voksne og 60 børn i Karise Permatopia – nogenlunde ligeligt fordelt på køn.

Fælleshuse og masser af fællesfaciliteter

Gårdens stuehus totalrenoveres og indrettes til fælleshus. Desuden etableres en masse fællesfaciliteter i gårdens driftsbygninger. Andelsselskabets dele-elbiler parkeres ved boligområdet.

Spise-/festsal

 

Storkøkken

 

Gæsteværelser

 

Vaskeri

 

Køle- og frysrum

 

Self Storage

 

Værksteder

 

Kontorfællesskab

 

Behandlerrum

 

Kursuslokaler

 

Gårdbutik og café

 

Dele-elbiler

 

Beboerdeltagelse

Arbejdskrav. Hver husstand i Karise Permatopia, som er andelshaver i andelsselskabet, forventes pr. uge at yde i gennemsnit 2 timers arbejde til andelsselskabet pr. voksen og hhv. ¼, ½, ¾ og 1 time pr. barn i alderen 6-9, 10-12, 13-16 og 17+.

Besparelser. Husstande, som er andelshavere i andelsselskabet og yder en tilfredsstillende arbejdsindsats, kan mod betaling til kostpris:

  • Forsyne sig med landbrugets fødevarer
  • Trække på forsyningsanlægget
  • Benytte fællesfaciliteterne

Rådgivning, ansatte og maskiner

Rådgivning. Landbrugsplanen udarbejdes af permakultur-kyndige og økologiske landbrugskonsulenter – i dialog med beboerne.

Ansatte. Der ansattes én landmand i 2018, i 2020 er der 1,5 ansat og i 2022 2 fuldtidsansatte landmænd – én på friland og én til drivhuset.

Maskiner. I 2017-2019 baseres driften – for at minimere investeringer og faste udgifter – i vid udstrækning på hjælp fra maskinstation. Cirkelbedene (eller anden eldrevet markdyrkningssystem) etableres gradvis henover 2020-2023.